Algemene voorwaarden

De App Assist Helpt en de App DayMate (Hierna: App) en de websites www.assisthelpt.nl en www.daymate.nl (hierna: website) worden beheerd door Script B.V. (hierna: Script). Door het gebruik van de App en/of door de website te benaderen of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich zonder beperking akkoord met deze Privacy Statement en disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APP

Hoewel Script bij het bouwen van de website en de App de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist. Script aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bezoek aan de website, de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de website en of de App en/of het gebruikmaken van de informatie die deze website biedt.

De verwerking van de gegevens op de website en de totstandkoming van de App is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Script noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op de App en de website en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via de App en de website worden aangeboden.

Gebruik van de website en/of de App dat het gebruik van andere (internet)gebruikers kan hinderen, het functioneren van deze website en/of App in gevaar kan brengen en/of de via deze website en/of App aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Script.

In het bijzonder zijn alle prijzen zoals vermeld op de website voor de App applicatie onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Script oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Copyright Script 2016 – 2021. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of vormgeving van deze website en/of App mag zonder schriftelijke toestemming van Script worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Bepaalde verwijzingen op de website voeren naar informatiebronnen die door derden zijn geplaatst en/of worden bijgehouden en waarover Script geen controle heeft. Script draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.
Op grond van de informatie op de App en de website dienen derhalve geen directe acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. Script is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van assisthelpt.nl en/of de App applicatie voor de gebruiker of organisatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De op de website en op de App afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken zijn eigendom van of in licentie bij Script en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht. Bovendien heeft Script exclusief het recht op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam van zowel het bedrijf als de namen van de app.

De website en/of App en alle via de Website en/of App door Script ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma’s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Script en/of derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Script of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, de website en/of App en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Script of de betreffende rechthebbende.

Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Script en/of derden, behoudt Script zich het recht voor om alle hierdoor door Script en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker van de website en/of App, waaronder Gebruikers en aangesloten organisaties, te verhalen. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel de informatie op deze website, mobiele site of in deze App met uiterste zorg is samengesteld en Script deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Script aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website, mobiele site of App. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Script aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Script op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
  • informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Script of u
  • wordt gezonden,
  • de garantie dat de website en/of de App foutloos of ononderbroken zal functioneren of het niet-beschikbaar zijn van deze website, en/of App,
  • misbruik van deze internetsite,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Script de aan Script gelieerde rechtspersonen en/of rechtsvormen.

Deze opsomming is niet limitatief bedoeld.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De eventueel op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Script.

In het bijzonder zijn alle prijzen zoals vermeld op de website voor de App onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de App. Script oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van het gebruik van de website en/of App zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Script het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Script behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden – ook die van de App – zijn te allen tijde via de website te vinden. In een dergelijk geval zal Script de gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien gebruikers het gebruik van de website en/of App voortzetten na aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Script raadt gebruikers van de website en/of App dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden via de website en/of App regelmatig te raadplegen.

Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

Voor zover dit volgens de geldende wetgeving toelaatbaar is, zal het bedrijf Script en haar vennoten of directeur in geen geval, inclusief doch niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk zijn voor enige rechtstreeks, niet- rechtstreeks, bijzondere, bijkomende of resulterende schade, inclusief doch niet beperkt tot verlies van gegevens of gederfde winst door de applicatie Assist Helpt of het gebruik ervan, of het niet kunnen gebruiken van (de informatie) deze applicatie, of het feit dat men op uit deze applicatie verkregen informatie heeft vertrouwd of schade die het gevolg is van fouten, omissies of verwijderde informatie in deze applicatie, zelfs indien de bedrijven/het bedrijf of hun geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte waren/was gesteld van de kans op die schade.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

WIJZIGINGEN

De informatie en aanbevelingen op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Eventuele wijzigingen kan Script met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving doorvoeren.

De informatie in de app wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Script behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen van de App met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.